Domov

Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková sa nachádza v Malých Karpatoch, v okrese Senica, v obci Cerová. Od obývanej časti Rozbehy je vzdialený 3 km cez les. 

DSS je samostatnou rozpočtovou organizáciou  v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja od 1.7.2002. Štatutárnym zástupcom je riaditeľ DSS Bojková,  p. Marián Hološka.

V domove poskytujeme celoročnú starostlivosť 48 klientom, z toho 46 mužom a 2 ženám. Klientmi sú občania, ktorí boli rozhodnutím samosprávneho kraja posúdení ako odkázaní na sociálnu službu a s ktorými bola na základe ich žiadosti uzatvorená zmluva o poskytovaní sociálnej služby.

V domove sociálnych služieb poskytujeme klientom komplexnú starostlivosť:

  • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, zabezpečenie osobného vybavenia.
  • Utvárame podmienky na úschovu cenných vecí, vedieme operatívnu evidenciu finančných prostriedkov klienta na konte peňažného depozitu, z ktorého zabezpečujeme nákupy a  úhradu bežných výdavkov podľa potrieb klienta. 
  • Zabezpečujeme  záujmovú činnosť a pracovnú terapiu v našom rozľahlom areáli domova a na vlastnom hospodárstve.

Klienti sú ubytovaní v štyroch 11 – lôžkových a dvoch 2 – lôžkových izbách. Izby sú na poschodí, avšak chýba bezbariérový prístup. Zariadenie má vlastnú kuchyňu. Klienti majú k dispozícii spoločenskú miestnosť s terasou.

O chod domova sa stará 21 členný kolektív zamestnancov, ktorý sa usiluje urobiť všetko preto, aby pre klientov, ktorí sú kvôli svojmu duševnému i telesnému stavu odkázaní na pomoc iných, vytvorili nový domov a žili spolu s nimi ako jedna veľká rodina, kráčajúc spolu s nimi  vo chvíľach slávnostných i tých všedných.

Aj keď sme izolovaní uprostred lesa, ľudia sem predsa radi chodia. Obdivujú pokoj, ktorý tu vládne a krásnu prírodu, ktorá nás obklopuje. 

Výzvy na predkladanie ponúk